English Conversation

شیوه ی متمایز آموزش مکالمه انگلیسی یکی از امتیازات برتر این موسسه میباشد. در اینجا متود آموزش مکالمه بر اساس روش کاربردی و بهره گیری از متد فانکشن می باشد که سریعترین مسیر برای رسیدن به گویش فصیح و سلیس یک زبان است که با روش تدریس کلاسیک مکالمه انگلیسی تفاوت دارد.

البته در اینجا هدف از ذکر این موضوع ، شرح و بسط متود آموزشی مکالمه این موسسه با تمام جزئیات آن نمیباشد.

بلکه هدف تنها این است که روشن شود که با پیاده کردن روشی علمی و مدرن، یادگیری و پیشرفت سریعتر درمکالمه زبان به چه شکل میسر میشود.

در این روش یادگیری مکالمه، در وهله اول گرامرها را درک می کنیم، یعنی اینکه واقعاً هر گرامر چرا و کجا استفاده می شود که با ارائه مثالهایی از کاربردهای گرامر در موقعیتهای مختلف انجام میگیرد.

درک کاربرد هر گرامر، با جمله سازی و استفاده از آن در متن ابتدا به صورت نوشتاری سپس شفاهی تمرین می شود، تا حدی که بدون فکر کردن و به شکل اتوماتیک توانایی استفاده از گرامر حاصل میگردد.

تاکید ما به زمان ها، شرطی و مجهول است، این گروه اصلی گرامر برای صحبت کردن بسیار مهم هستند.

بعد از حصول مهارت استفاده از هر مبحث گرامری به صورت فانکشنال و شفاهی، بدون فکر کردن و مکث، آموزش به یادگیری و کاربرد لغات درمکالمه سوق داده میشود.

هدف این است که لغات مناسب هر موقعیت به صورت اتوماتیک بر زبان جاری شوند، نه اینکه فقط لغات حفظ شوند که این امر با استفاده از لغات در جمله ها و الگوهای مکالمه مناسب هر موقعیت میسر میشود.

سپس موضوعات متنوع در حوزه های مختلف انتخاب میشوند و در هرجلسه از کلاس مکالمه ،به یکی از آن موضوعات پرداخته میشود و قبل از آن لغات و اصطلاحات مناسب آن موضوع و موقعیت گردآوری و ارائه میگردند تا در مکالمه کلاسی به کار رود.

همچنین الگوها و نمونه های پر تکرار مکالمه برای هر موضوع و موقعیت ارائه و آموزش داده میشوند.

درحین این تمارین مکالمه، استاد مهارت گفتاری زبان آموزان را دقیقا مورد ارزیابی قرار میدهد تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها، در یادگیری و پیشرفت هر چه بیشتر به آنها یاری رساند و مانع از اشتباهات تکراری زبان آموزان شود.

همانطور که ملاحظه میشود این نوع آموزش مکالمه تنها با محوریت گرامر و یا تنها با رویکرد مفهومی و ارتباطی انجام نمیگیرد.

بلکه همه آنها را در برمیگیرد بدین صورت که آموزش گرامر و لغت در راستای انتقال مفهوم و ایجاد ارتباط و با توجه به نقش و کاربرد مناسب آنها در هر موقعیت زبانی و نوع مکالمه (متد فانکشنال) وارد آموزش گفتار میگردد.

برگزاری کلاسهای فشرده مکالمه زبان انگلیسی یا اساتید مجرب در آیلتس ترکیه

آیلتس ترکیه پیشرو در نسل جدید آموزش

www.Turkeyielts.com